Słownik medyczny słowacko-polski

Ostatnia aktualizacja słownika: 24.03.2014

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T Ú V Z

A

absencia – nieobecność
absorpcia – wchłanianie
adoptant – adoptujący
adrenalín – adrenalina
akné – trądzik
aktínium – aktyn
alergénom – czynnik uczulający
aluminát – glinian
alveola – pęcherzyk płucny/zębodół
ambulancia – ambulatorium/ambulans
amnézia – amnezja
ampula – ampułka/fiolka
amputácia – amputacja
analytik – analityk
anaplastika – chirurgia plastyczna
anémia – anemia
antibiotikum – antybiotyk
antrax – wąglik
apoplexia – apopleksja
automaticka injekčná pomôcka – wstrzykiwacz automatyczny
autoplastika – przeszczep
autovakcína – autoszczepionka

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T Ú V Z

B

bachor – żwacz
bacilárny – zakaźny/bakteryjny
balhovičník – eukaliptus
bárium – bar
besnota – wścieklizna
bezlepkový – bezglutenowy
bezplatná lekárska vzorka – bezpłatna próbka medyczna
bezstavovce – bezkręgowce
bezvedomie – nieprzytomność
biotransformácia – biotransformacja
botulizmus – zatrucie jadem kiełbasianym
brožúra pre výskumníka – broszura badawcza

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T Ú V Z

C

cukrovka – cukrzyca
cystický nádor – cysta nowotworowa
cystoskop – cystoskop
cytológia – cytologia

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T Ú V Z

Č

čeľustný – szczękowy
čierny kašeľ – koklusz/krztusiec
čpavok – amoniak
črevný antrax – wąglik żołądkowo-jelitowy

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T Ú V Z

D

dávkovanie – dawkowanie
dermatológia – dermatologia
diabetik – cukrzyk
dialyzátor – dializator
diftéria – błonica
dtribúcia – rozmieszczenie

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T Ú V Z

E

echinokokóza – bąblowica
Európsky liekopis – Farmakopea europejska

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T Ú V Z

F

farmakodynamika – farmakodynamika
farmakognózia – farmakognozja
farmakokinetika – farmakokinetyka
farmakologické skúšky – badania farmakologiczne
filmom obalená tableta – tabletka powlekana
fľaša – butelka

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T Ú V Z

G

genetický – genetyczny
genetik – genetyk
geriater – geriatra
globulín – globulina
gradácia – nasilenie
grammolekula – gramocząsteczka

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T Ú V Z

H

HIV infekcia – zakażenie wirusem HIV
hodnotenie reprodukčnej funkcie – badanie funkcji rozrodczych
hydratačný stav – stan solwatacji

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T Ú V Z

CH

chirurg – chirurg
chronická nespavosť – chroniczna bezsenność
chlór – chlor
chrbtica – kręgosłup
chromózom – chromosom

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T Ú V Z

I

imunologické lieky – immunologiczne produkty lecznicze
infekcia enterohemoragickým Escherichia coli – zakażenie jelitowo-krwotoczne Escherichia coli
infúzia – roztwór do wlewu dożylnego
infúzny roztok – roztwór do infuzji
inhalačný antrax – wąglik wziewny
inhalačný prášok – proszek do inhalacji
informovaný súhlas – świadoma zgoda
injekcia – płyn do wstrzykiwań
injekčná liekovka – fiolka
intravenózne použitie – podanie dożylne

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T Ú V Z

J

jalový – sterylny
jednobunkowý – jednokomórkowy

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T Ú V Z

K

kampylobakterióza – zakażenie kampylobakteryjne
karcinogenita – kancerogenność
kiahne – ospa (ovčie kiahne – ospa wietrzna)
klinická dokumentácia – dokumentacja kliniczna
klinická farmakológia – farmakologia kliniczna
klinický pokus – badanie kliniczne
klinický pokus vykonávaný vo viacerých centrách – wieloośrodkowe badanie kliniczne
kontraindikácie – przeciwwskazania
kožný antrax – wąglik skórny
krabica – pudełko
kryštalická forma – postać krystaliczna

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T Ú V Z

L

legionárska choroba – choroba legionistów
legionelóza – legionelloza
lekársky predpis – recepta
liek neviazaný na lekársky predpis – produkt leczniczy niewymagający recepty
liek viazaný na lekársky predpis – produkt leczniczy wymagający recepty
lieková forma – postać farmaceutyczna
lieky vyrobené z krvi – produkty lecznicze pozyskiwane z krwi

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T Ú V Z

M

meningokoková infekcia – posocznica meningokokowa
metabolické ochorenia – choroby metaboliczne
metabolizmus – metabolizm
miestna znášanlivosť – tolerancja miejscowa
mikrobiologické metódy – metody mikrobiologiczne
mumps – świnka
mutagenita – mutagenność

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T Ú V Z

N

nádorové ochorenia – choroby rozrostowe
nemocničné infekcie – infekcje szpitalne
neintervenčný test – badanie nieinterwencyjne
nepredvídaná nepriaznivá reakcia – niespodziewane działanie niepożądane
nepriaznivá okolnosť – zdarzenie niepożądane
nepriaznivá reakcia – działanie niepożadane
nežiaduce účinky – działania niepożądane

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T Ú V Z

O

ochrana subjektov klinického pokusu – ochrona uczestników badania klinicznego
omamná látka – substancja narkotyczna
opuchy – obrzęki
osýpky – odra
otrava – zatrucie

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T Ú V Z

P

perorálne použitie – podanie doustne
pomocná látka – substancja pomocnicza
prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok – proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
prášok na injekčný roztok – proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
predávkovanie – przedawkowanie
pretlačovacie balenie – blister
psychotropná látka – substancja psychotropowa

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T Ú V Z

R

rádioaktívny liek – farmaceutyczny preparat promieniotwórczy
rádionuklidový generátor – generator izotopów promieniotwórczych
rakovina – nowotwory
registračné číslo – numer rejestracyjny
rozprašovač – nebulizator
roztok pre rozprašovač – roztwór do zamgławiania

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T Ú V Z

S

salmonela – salmonella
sérum – surowica
skleróza – miażdżyca
skúmaný liek – badany produkt leczniczy
správna klinická prax – dobra praktyka kliniczna
srdciar – kardiolog
sterilizácia zdravotníckych pomôcok – sterylizacja wyrobów medycznych

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T Ú V Z

Š

štetec – pędzelek
šestonedelie – połóg
šošovka – soczewka

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T Ú V Z

T

toxicita – toksyczność
toxikologické skúšky – badania toksykologiczne
trichinóza – toksoplazmoza
tuberkulóza – gruźlica
tvrdá kapsula – kapsułka twarda
týfus – tyfus plamisty

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T Ú V Z

Ú

účinná látka – substancja czynna

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T Ú V Z

V

vírusová hepatitída – wirusowe zapalenie wątroby
vírusové hemoragické horúčky – wirusowe gorączki krwotoczne
vylučovanie – wydalanie

A B C Č D E F G H CH I J K L M N O P R S Š T Ú V Z

Z

zárodková/plodová a perinatálna toxicita – toksyczność płodowa i okołoporodowa
závažný nežiaduci účinok – poważne działanie niepożądane

Zamieszczone wybrane terminy pochodzą z medycznego słownika słowacko-polskiego,
którego właścicielem jest www.slowackie.com.pl.

slowackie.com.pl